สุขภาพดี    จันทร์ 16 ม.ค. 2012 8:10 am
ความรู้เรื่อง การใช้ยารักษาในผู้ป่วยเบาหวาน
โดย
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน

ความรู้เรื่องโรคเบาหวานชนิดต่างๆ

ยาที่ใช้ในการรักษาดโรคเบาหวาน และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

การให้อินซูลิน